Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names
 • C.K.K.M. Ltd
 • Dabur india Ltd
 • Janatayu
 • Janatha Pharmacy
 • Nagarjuna Ayurvedic Group
 • Shree Dhootapapeshwar Ltd
 • The Mysore Ayurvedic Pharmacy(S.N.PANDIT and SONS)
 • UMA Ayurvedics Pvt. Ltd
  1. FirstPrevious NextLast total products of 232
   1. Vasa avaleha
   2. Vasaka asava
   3. Vasant Malti Rasa
   4. Vasantha kusumakar rasa (gold)
   5. Vata chintamani rasa Bruhat
   6. Vata kulantaka Rasa
   7. Vatgajankusha Rasa
   8. Vidanga arista
   9. Visha garbha taila
   10. Vishamjwarantaka loha
   11. Vishamjwarantaka loha putpakwa (with gold)
   12. Vishnu tail (vrihat)
   13. Vishnu Taila
   14. Yogaraja Guggulu
   15. Yogaraja Guggulu (Maha)
   16. Yogendra rasa (gold)